Jdi na obsah Jdi na menu
 


Holubí zákony, zákony o holubech

5. 11. 1804
 

Člověk se od nepaměti snaží mít na vše nějaký předpis, tak tady najdete, formou otázek a odpovědí, malý soupis zákonů týkajících se chovu holubů, platných v českých zemích. První právní předpisy byly sepsány již v 16. století. Koncem 17. století museli třeba slavkovští sedláci odvádět do panské kuchyně a na faru holoubata.

Zodpovídání několik otázek pro milovníky holubů důležitých

1. Kdo smí holuby chovati?

Chování holubů v Čechách pro užitek nebo pro vyražení není zapovězeno.

Nařízením od 5.listopadu 1804 (Alphabetisches Handbuch der offentlichen Verwatung in Bezng auf praktische Polizei und Ladeskultur, Von Maxmilian Obentraut, Hofkoncipisten der k.k. vereinigten Hofkadzlei, 4.Band. Prag 1844. Strana 330) zapovídá se toliko chování holubů na svobodě pod uvarováním konfiskace holubů nebo pokuty 10 zl., protože holubi na střechách škodu dělají a hlavně kryvky (prejzy) zviklají tak, že mohou okolojdoucí přijíti do nebezpečenství života, když na ně spadnou, a protože řemeslníkům, kteří své výrobky vyvěšují pod širým nebem, na nich nemalou škodu dělají.

Kdyby se od úřadu přísně přihlíželo k zachování řečeného předpisu, zasadila by se tím holubářství smrtná rána, protože se chování holubů celého roku v holubníku nevyplácí. Jak jsme se již o tom zmínili, nesvědčí holubům ustavičné zavření, protož častěji stonají také tolik holoubat za rok nemají jako na svobodě chovaní holubi.

Skladateli toho spisu se po 27 letém úřadování ani jedna stížnost do rukou nedostala, aniž si někdo ústně u něho stěžoval pro přestoupení uvedeného předpisu. Zdá se tedy, že chování holubů na svobodě takové zlé následky nemá, které se zachováním řečeného předpisu zameziti měly.

2. Komu náleží holubi, kteří se sami od sebe do svého kotlíku neb holubníku nevrátí?

V Sachsenspieglu, který schován jest v českém překladu asi ze 14.století, v pražském národním Museum, jest obsaženo, jaké právo mají holubi.  Zní takto:

Holubi a pávi mají rovné právo. Má-li člověk pávy, ježto přivnazeni sú k jeho pokoji bydliti, a oni odletí odtud a opět přiletí: donidž to činie, dotud sú jeho, ale jakž odletie, a nevrátie se ve čtyrech dnech, kdož je potom popadne, toho budů.

Sachsenspieglu naši předkové snad co nápomocného práva v rozepřích používali.

V pražském německém právu staroměstském ze 14. století stojí o holubech: Holub jest též obecný, střelí-li jej kdo a padne-li na obec, může jej vzíti právem.

Podle práva městského království Českého a markrabství Moravského list CXCVII. mohl majetník svého holuba, který se mu ztratil, v sousedním domě hledati a zlapati:

 Komuž by se hovada ztratila, a jiní živočichové, jako slepice, husy, kačice, svině, krávy, ovce a t. d., kterážto nepoužívají rozumu, a nejsouce ostříhána, letí, aneb běží z místa jednoho na druhé, tedy pro shledání a zlapání takového dobytka aneb ptactva náleží a sluší, ano i právo propůjčují, sousedu do domu souseda druhého, prvé v tom jemu, aneb čeledi jeho se ohradíc, vjíti, a cožby svého nalezl, s sebou to domů zase pojíti aneb odnésti, bez vznášení toho na právo.

Poněvadž nemáme zvláštního zákona o tom, jak dlouho se má holub považovati co krotký (ochočený neb pitomý), protož se holubi dle §. 384 obecného zákoníka občanského co majetek držitele holubníka považovati nemohou, když se za 42 dní sami do svého kotlíku neb holubníku nevrátí a náleží tomu, kdo si je na pozemku obecném vezme neb podrží, na pozemku svém to může učiniti vlastník.

3. Komu náleží holubi, které majitel ze svého holubníku neb kotlíku vyžene a je již více chovat nechce?

Takové holuby může dle §. 386 obecného zákoníka občanského každý od státu přivlastniti.

4. Komu náleží holub, kterého dravci vyrveme, neb uhoníme?

Takový holub nenáleží dle §. 403 obecného zákoníka občanského tomu, kdo jej dravci vyrval neb uhonil, nýbrž majiteli, který jeho navrácení požaduje. Majitel musí mu však nahraditi náklad, jejžto na uhonění neb vyrvání vynaložil, a dáti přiměřenou odměnu, však nejvýše deset ze sta. Kdo takového holuba uhonil neb vyrval, jest co nálezce povinen jej majiteli navrátiti, když za navrácení žádá, a stojí-li více než za zlatý, dej ho v osmi dnech jak v každém místě obyčej ohlásiti. Majitel jest dle §. 391 obecného zákoníka povinen nahraditi, co na věc nalezenou bylo vynaloženo, a nálezci, požádá-li toho, deset ze sta z ceny co nálezné dáti.

Kdo věci nalezené nebo omylem ho došlé úmyslně ukryje a sobě přivlastní, což se však na zatajení pokladu nalezeného nevztahuje, dopustí se dle §. 201 trestního zákonu zločinu, když škoda, kteráž byla způsobena, nebo ku které zlý úmysl směřoval, činí více než dvacet pět zl., který se trestá žalářem od šesti měsíců až do jednoho roku, ale jsou-li tu okolnosti přitěžující, až do pěti let. Jesti je takový podvod dle §. 461 trestního zákona přestupek, trestati se má dle §. 460 trestního zákona prostým nebo tuhým vězením od jednoho týdnu až do šesti měsíců a podle okolností má se vězení také zostřiti.

5. Když se holubi na věži neb pod střechou sousedovou uhnízdí, komu náleží?

Žádá-li majitel holubů souseda za jich navrácení, po uplynutí 42 dní není dle § 384 obecníhého zákoníka občanského povinen je navrátiti. Požaduje-li jich navrácení od souseda před uplynutím 42 dní a nemůže-li je soused aniž majitel lapiti, bude to nejspraveddlivější, když se o jich holoubata a jiný užitek děliti budou tak, aby aby měl každý rovný díl. Samo sebou se rozumí, že každý polovici výloh nésti musí a že takoví holubi, když se před 42 dny do holubníku vrátí, majiteli náleží.

6. Odvede-li mou holubici samec sousedův, jest on povinen ji navrátiti?

Soused můj jest povinen samici navrátiti, neb za ni náhradu dáti, když před uplynutím 42 dní za navrácení žádám.

7. Smíme-li holuby, které náleží jiným osobám lapiti, zabíjeti neb poraniti?

Dle zákona trestního §. 171 se dopustí krádeže ten, kdo pro svůj užitek cizí movitou (pohyblivou) věc z držení někoho jiného bez jeho přivolení odejme. Za tou příčinou se dopustí krádeže osoba, která pro svůj užitek, jižto se v držení někoho jiného nalézají, bez jeho přivolení odejme. Krádeže vželiké, ježto nejsou toho způsobu, aby dle §. 172 až do 176 trestního zákona trestány byly za zločiny, trestati se mají za přestupky prostým nebo tuhým vězením od jednoho týdne až do šesti měsíců, a podle okolností má se vězení také zostřiti.

Kdo zlomyslně holuba poraní, neb mu uškodí, má trestán býti dle §. 486 trestního zákonu, který zní: Zlomyslné uškození na cizí majetnosti, není-li podle předpisu §. 85 a 89 zločinem, potrestati se má za přestupek vězením od jednoho dne až do jednoho měsíce. Dle § 1295 t.  z. občanského.

Každý má právo, žádati na škůdci, aby mu škodu svým zaviněním učiněnou nahradil, nechať ji učinil porušením povinností ze smlouvy vzešlé, nebo nehledíc ke smlouvě.

8. Jest majitel holubů povinen škodu nahraditi, kterou jeho holubi někomu udělají?

 Majitel holubů jest dle §. 1295 obč. z. povinen všechnu škodu nahraditi, kterou holubi na jakýkoliv způsob někomu učiní. Náleží-li holubi více osobám, musí se placení náhrady mezi ně řádně rozděliti dle §. 1302 z. obč.

Držitel pozemku není oprávněn, cizí holuby zabiti, kteří mu na pozemku škodu dělají. On je může dle §.  1321 zák. obč. příhodnou mocí zahnati, aneb, vzal-li tím škodu, tolik kusů, užívaje práva soukromého zajmouti, kolik k nahražení škody potřebí jest. Má se však v osmi dnech stím, čí jsou, o náhradu smluviti, aneb žalobu na soudce vznésti, sice bude povinen, zajmuté holuby vrátiti.

Podle §. 1322 z. obč. dobytek zajmutý vrácen buď tehdáž, když ten, čí jest, dá zaň jinou jistotu.

9. Náleží holubi k dědictví?

Holubi náleží jako každá jiná věc do vlastnictví zemřelého patřící také k dědictví.

10. Jest pachtýř statku povinen, převzaté holuby po vyjití lhůty pachtovní držiteli statku navrátiti?

Kolik párů holubů pachtýř statku dle inventáře od pronajímatele převzal, tolik jich musí držiteli statku po vyjití lhůty pachtovní vrátiti nebo dle smlouvy pachtovní v přiměřené ceně nahraditi.

Opis z knížky: Holubářství v Čechách

rok vydání: 1862

autor: František Špatný

 

Autorem stránek http://kotrlak.estranky.cz je Miroslav Matula, chovatel holubů plemene rakovnický kotrlák

Kopírování článků povoleno, neužívejte dílo komerčně, uvedte autora

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář